රෙදි සෝදන යන්ත්ර ස්ථාවරය
සමාගමේ තොරතුරු
ෆ්‍රිජ් ස්ටෑන්ඩ්
පසෙකින් ශීතකරණ ස්ථාවරය
ශාක කැඩි